Khi nhân sự cảm thấy mình bị bóc lột

“Em cảm thấy mình bị bóc lột nếu đi thực tập không lương, làm không lương và thời gian làm việc nhiều” – Một bạn sinh viên nói với mình như vậy. Mình đặt lại câu hỏi: “Em có gì để họ bóc lột?”. Nghĩ một vài giây, bạn trả lời: “Em có thời gian”….